Политика за защита на личните данни на “Телебид Про” ЕООД

За нас, „ТЕЛЕБИД ПРО “ ЕООД, защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година (“GDPR”). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете по-долу от настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).

 

I. Въведение

В настоящата Политика за защитa на личните данни TelebidPro, “ние”, “нас” или “наш” означава „ТЕЛЕБИД ПРО“ ЕООД и “Вие”, “Ваш” и “потребител” означава посетители на нашия уебсайт – www.telebid-pro.com

Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:

 • как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;
 • как и защо използваме Вашите лични данни; и
 • Вашите права да контролирате личните си данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия Интернет-сайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб-сайт и всички услуги, предоставени от нас.

Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна без забавяне и в резюме на нашия уебсайт www.telebid-pro.com.


II. Обща информация

1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика:

 • “Лични данни” – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.
 • “Субект на личните данни” – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицирауми посредством обработваните лични данни.
 • “Обработване на лични данни” – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване
 • “Администратор на лични данни” – по отношение на личните данни, които администрира е TelebidPro. Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.
 • “Обработващ лични данни” – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което TelebidPRo стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR.
 • “Нарушение на личните данни” е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
 • “Дигитални активи” – уебсайта www.telebid-pro.com всички лендинг страници, поддържани от Дружеството, уеб, нейтив и мобилни приложения, достъпни за клиенти.

Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от „ТЕЛЕБИД ПРО“ ЕООД:

Лични данни:

 • Име и фамилия, телефон, имейл.

Цел:

 • Осъществяване на контакт с лицето с оглед направенo от него запитване до Дружеството във връзка с предоставяни от последното услуги.

Основание:

 • Сключване/изпълнение на договор за услуга

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от „ТЕЛЕБИД ПРО“ ЕООД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса за кореспонденция с Дружеството в гр. София, ж. к. „Стрелбище”, ул. “Нишава” 105, ет. 1, офис 1, така и чрез изпращане на и-мейл на [email protected]. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключване на Договор за услуги, предлагани от Дружеството.

 
За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно.

„ТЕЛЕБИД ПРО“ ЕООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за „ТЕЛЕБИД ПРО“ ЕООД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

 
Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, както е определила и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 „ТЕЛЕБИД ПРО“ ЕООД обработва предоставени лични данни от потребители, които желаят да кандидатстват за работа в Дружеството. Повече информация за тази обработка може да научите от Изявление за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни на кандидати за работа (в съответствие с GDPR).